เงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ https://th.airspaceonline.com/  (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท Air Space Thailand จำกัด (“บริษัทฯ”)

ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) โดยละเอียด เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้แล้ว และตกลงผูกพันตนกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อความทันสมัยและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้เหมาะสมเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานจะถูกแสดงบนหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ จึงขอให้ลูกค้าที่เคารพทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนใช้งานเว็บไซต์

การใช้บริการ

ท่านตกลงเข้าใช้เว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านจะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือหากำไรต่อ หากท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไข บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือลดปริมาณสินค้าที่ท่านสั่งซื้อได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ท่านจะต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้งานในทางที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต ละเมิด หรือสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น

การสั่งซื้อและการสมัครสมาชิก

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หากท่านประสงค์จะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อลงทะเบียนต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยทันที ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือยืนยันคำสั่งซื้อตามราคาสินค้าที่ถูกต้อง (ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ บริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวก่อนการจัดส่งสินค้า หากท่านได้ชำระราคาสินค้าให้แก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่านทันทีหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว

สำหรับสมาชิก หากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการสะสมเครดิตเพื่อใช้แทนเงินสดเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตามแต่ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นของบริษัทฯ 

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ชำระผ่านบัตรเครดิส/เดบิต

2. โอนเงินผ่านทางธนาคาร

3. ชำระเงินสดผ่านทางเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า โดยวิธีการชำระเงินปลายทาง (ไม่เกิน 2,000 บาท)

  การจัดส่งสินค้า

  บริษัทฯ ร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในการดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านด้วยความรวดเร็วที่สุด บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการเรียกเก็บเงินและมีการขนส่งภายในประเทศเท่านั้น โดยมีรายละเอียดวิธีการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้

  • พื้นที่ กทม.และปริมณฑล: จะใช้เวลา 1-2วันทำการ
  • พิ้นที่ ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล: จะใช้เวลา 3-5วันทำการ
   • หากติดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลาเพิ่มอีก 1 วันทำการ

  โดยจะมีค่าบริการการจัดส่ง 69 บาท สำหรับการจัดส่งแบบปกติ และจะเพิ่มอีก 25 บาทในกรณีที่ท่านเลือกวิธีการจัดส่งแบบชำระเงินปลายทาง ทั้งนี้ หากยอดการสั่งซื้อสินค้าของท่านอยู่ในช่วงราคตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการการจัดส่งในแบบปกติเพิ่ม

  การคืนสินค้า

  ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าโดยสินค้าที่บริษัทจะเปลี่ยนให้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ผ่านการซักหรือใช้งาน ตัวสินค้าจะต้องมีป้ายราคาติดอยู่ โดยที่ยังไม่ทำการตัดป้ายออกจากตัวสินค้า และเพื่อสุขอนามัยที่ดีสินค้าในหมวดหมู่ INNER,  PLUS INNER และ BIKINI ไม่สามารถทำการคืนได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าและคืนเงินในกรณีที่สินค้าไม่ผ่านการตรวจจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ให้ทำการคืนสินค้าตามขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แทน

  หากท่านต้องการคืนสินค้า ขอให้ท่านนำสินค้าใส่บรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์ที่สุดและโปรดระบุชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ รวมถึงให้ระบุ สินค้าส่งคืน และ หมายเลขออเดอร์ มาที่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ และส่งมาที่ บริษัท แอร์สเปซ ออนไลน์ จำกัด เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 10 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพ 10120 เมื่อท่านได้ส่งสินค้าแล้ว โปรดเก็บใบเสร็จการส่งไว้เป็นหลักฐาน 

  กรณีไม่ได้เป็นความผิดพลาดของทางบริษัท ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งกลับมายังบริษัทเพื่อคืนสินค้าและทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตัวเองทั้งหมด ทั้งนี้ค่าบริการในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งที่ท่านเลือกใช้เท่านั้น

  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าของทางบริษัทฯ 

  การไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล

  บริษัทฯ มีความพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูล เนื้อหา หรือรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เช่น ขนาด สี หรือข้อมูลอื่นใด ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด

  กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอยู่ภายใต้บังคับและการตีความแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย บริษัทฯ ไม่รับรองการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจอื่น ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ตนอยู่ภายใต้หรืออยู่ในเขตอำนาจ

  การยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน

  ทั้งบริษัทฯ และท่านมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน ณ เวลาใดก็ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดหรือปราศจากเหตุก็ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานและให้ถือว่าการยกเลิกมีผลโดยทันที (หากท่านเปลี่ยนแปลงอีเมลที่ใช้ติดต่อโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ) ในกรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน ให้ท่านดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ

  การระงับบัญชีผู้ใช้งาน

  หากท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งาน ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัทฯ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทฯ มีสิทธิ ระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระงับบัญชีผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  การไม่สละสิทธิ์

  การที่บริษัทฯ ไม่บังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดใด ๆ ไม่ว่าเมื่อใด หากบริษัทฯ มิได้แสดงเจตนาสละสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ย่อมไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนดนั้น หรือกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการที่จะบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดนั้น

  ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะ

  ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่น ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานนี้

  การดำเนินการกับข้อร้องเรียน

  บริษัทฯ มีความประสงค์จะให้บริการท่านด้วยความพึงพอใจที่สุด หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อติชม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 18.30 ได้ตามช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาร์แกรม หรือส่งมาที่ อีเมล service_th@airspaceonline.com บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วเมื่อได้รับข้อติชมหรือข้อร้องเรียนของท่าน

  SIZE GUIDE